שם הקרן: טרגט (1A) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט^^

מספר הקרן: 5121876

מדיניות ההשקעות:

1.    שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ – 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

2.   שיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה לא יפחת מ – 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3.   החשיפה לאג"ח קונצרני לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4.  החשיפה לאג"ח קונצרני הנסחר בחו"ל לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

5.   משך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יעלה על 5 שנים.

6.   חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7.   חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

8.   חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדרוג השקעה* לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

9.    הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** בלבד.

10.  השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

11. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

12.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 1" של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"), הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים ה – 10 , לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.

מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה כהגדרתם להלן בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף שלעיל, ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.

היה ובעקרונות הכלליים להשקעה ו/או במגבלות אחרות לעניין השקעות הקרן נכללות בהתאם לפרסומי הבנק מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן ו/או לעניין דירוג ממוצע של תיק אג"ח (להלן: "מגבלות הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן, עמדו במגבלת הדירוג כאמור ו/או הקרן עמדה במגבלות הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלות הדירוג ו/או הקרן אינה עומדת במגבלות הדירוג (להלן: "שינוי הדירוג"), תיחשבנה אגרות החוב כאמור כעומדות במגבלת הדירוג ומנהל הקרן יהיה רשאי להמשיך ולהחזיקן בקרן ובלבד שלא חלפו יותר מ- 30 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הדירוג ו/או מנהל הקרן יהיה רשאי להתאים את נכסי הקרן כך שיעמדו במגבלות הדירוג תוך 30 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו הקרן לא עמדה במגבלות הדירוג.

להלן תמהיל ההשקעות של תיק 1 נכון ליום 18.04.2021

הרכב התיק (במונחי חשיפות) :

12% מזומן (בש"ח או במט"ח)

מזומן ופקדונות לזמן קצוב.

65.5% אג"ח ממשלת ישראל

צמוד ממשלתי במח"מ ממוצע של (1.5-3.5) שנים.

שקלי ממשלתי במח"מ ממוצע של (1.5-3.5) שנים.

14% אג"ח חברות בארץ.

בדירוג ממוצע של (AA) ומעלה ובמח"מ ממוצע של (2-4) שנים.

4% אג"ח חו"ל

בדירוג ממוצע של (A) ומעלה ובמח"מ ממוצע של (3-5) שנים

4.5% מניות

2% בארץ

2.5% בחו"ל

יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

* יובהר, כי ייתכן וסך החשיפה לאפיקים המפורטים לעיל הינו גבוה מ- 100% בשל העובדה שחלק מהאפיקים חופפים באופן חלקי ו/או מלא.

להלן עקרונות כלליים להשקעה של תיק 1 נכון ליום 18.04.2021:

חשיפת הנכסים בתיק לא תחרוג בשום מקרה מ:

1.מקסימום 5% חשיפה למניות בארץ ו/או בחו"ל.

2.מקסימום 8% חשיפה למט"ח.

3.מקסימום 25% חשיפה לאג"ח חברות בארץ ובחו"ל (כולל חשיפה לאג"ח מדינות זרות מתחת לדירוג השקעה).

4. מינימום 75% חשיפה לאג"ח ממשלת ישראל, מזומן ופקדונות לזמן קצוב (כולל חשיפה לאג"ח מדינות זרות בדירוגי השקעה)

 

יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

לפרטים נוספים ולצפייה בתיק 1 של בנק דיסקונט, יש לעיין באתר הבנק :

https://www.discountbank.co.il/DB/private/savings-investments/economic-reviews/investment-committee?tab=1

נתונים כלליים

מספר קרן:
5121876
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.55%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ^
מנהל השקעות חיצוני:
טרגט קפיטל גיינס בע"מ^^^
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
1
עד 10% חשיפה למניות בערך מוחלט
A
עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות

הערות

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

**כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ עד ליום 15.03.2020 מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ שימש כמנהל הקרן.

^^ עד ליום 29.12.20 שם הקרן היה טרגט אניגמה (1A) עוקבת תיק 1 דיסקונט. עד ליום 15.09.20 שם הקרן היה אניגמה (1A) עוקבת תיק 1 דיסקונט.

^^^ עד ליום 15.09.20 אניגמה שוקי הון בע"מ שימש כמנהל ההשקעות החיצוני.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה