פניות הציבור

מוקד פניות הציבור

     

על מנת לשפר את השירות לקהל לקוחותינו, איילון קרנות נאמנות בע"מ הקימה את המחלקה לפניות הציבור. מחלקה זו עוסקת במתן מענה לפניות ותלונות בכל נושא בו לא הצלחת לקבל מענה לשביעות רצונך משירות הלקוחות.

ניתן להגיש את הפנייה/תלונה לפניות הציבור בכתב בלבד לממונה על פניות הציבור:

הקו ליועץ - איילון קרנות נאמנות
03-800-8000

זמני פעילות:

א' - ה': 9:30 - 15:30
למעט בערבי חג וחגים.


המידע והמסמכים הנדרשים לשם בירור הפנייה:

  • שם מלא
  • מספר תעודת זהות
  • שמן המלא של קרנות הנאמנות הרלוונטיות
  • תאריך הפנייה
  • פרטי התקשרות (כתובת לקבלת דברי דואר ו/או כתובת דוא"ל ו/או מס' טלפון)
  • תיאור נסיבות הפניה בפירוט הנדרש לצורך בירורה. הפניה לחברה צריכה להיות מנוסחת בכתב ברור על מנת לאפשר טיפול נאות בעניינה.

אישור לקבלת הפניה, ישלח אליך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלתה. במידה ושאלתך מקצועית תשובה תימסר לך בכתב תוך 21 ימי עסקים. לרוב תקבל תשובה תוך פרק זמן קצר מזה.

החברה רשאית להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת של 21 ימי עסקים, בנסיבות מיוחדות שתועדו בחברה.

תלונות כנגד הממונה על פניות הציבור לא תטופלנה על ידו, אלא על ידי הממונה על האכיפה הפנימית.

מנהל הקרן ישמור בדרך הניתנת לאחזור העתק מכל פניה ותשובה וכן מכל מסמך בקשר עם פניית הציבור למשך תקופה בת 7 שנים מיום קבלת הפניה.
במקרה בו מחליט מנהל הקרן להימנע ממתן תשובה לפונה, לרבות, בין היתר, במקרה בו נושא הפניה קשור לעניין התלוי ועומד בבית המשפט, ידווח מנהל הקרן על כך לנאמן.
מנהל הקרן רשאי שלא להתייחס לפניה של גורם בכפוף להוראות הרשות ובהתאם לכללים שנקבעו בנהליו. באשר לפניה אשר מנהל הקרן החליט להימנע ממתן תשובה לפונה בעניינה, בין היתר במקרה בו נושא הפניה קשור לענין התלוי ועומד בערכאה שיפוטית ו/או מנהלית, או במקרה אחר כקבוע בנהלי מנהל הקרן, תימסר על כך תשובה לפונה, והדבר יובא לידיעת הנאמן הרלוואנטי לקרן/ות. היה וקיימת מניעה על פי דין להשיב, לא ייענו הפניות לגופו של עניין אך תישלח לפונה תשובה בכתב בדבר אי יכולתה של החברה להשיב לפנייתו.