הבהרות משפטיות

תנאי שימוש והבהרות משפטיות

     

כללי
השימוש במידע המופיע באתר, מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן, ועם שימוש באתר מאשר המשתמש כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן, ללא הסתייגות.

הגדרות
"האתר" – אתר האינטרנט המקוון של קבוצת איילון נושא כתובת: http://www.ayalon-invest.co.il על כל תכניו, למעט ככל שהוחרג באופן מפורש כאמור להלן.

"קבוצת איילון " – קבוצת איילון בית השקעות כוללת את איילון בית השקעות בע"מ, איילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ, איילון קרנות נאמנות בע"מ וסייבל שוקי הון בע"מ (20%) .

"המשתמש" – משתמש הינו כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם אתר קבוצת איילון ו/או אשר עושה שימוש באתר זה, במישרין ו/או בעקיפין.

"המידע" או "התוכן" – כל הסקירות, הנתונים, הידיעות, הניתוחים ההערכות בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו ו/או בגרפיקה שיועמדו לרשות המשתמש במסגרת אתר זה, בכפוף למגבלות השימוש בהם כפי שכלולים באתר זה ו/או במקום אחר.

"ספקי המידע" – גופים המספקים לקבוצת איילון תוכן ו/או מאפשרים לקבוצת איילון להשתמש בשירותיהם לשם קבלת התוכן.

"נכסים פיננסיים" – כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995

"הנכסים" – לרבות ניירות ערך, אגרות חוב, נכסים פיננסיים ו/או מכשירים פיננסיים.

ככל שתהיה ו/או שיש סתירה בין הגדרה כללית המופיעה בתנאי השימוש לבין הגדרה פרטנית המופיעה בדף האינטרנט יגבר האמור בדף האינטרנט.

זכויות יוצרים
קבוצת איילון היא הבעלים של כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/או התוכן, ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.

המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או במידע לשום מטרה בלתי חוקית ו/או האסורה על פי תנאי השימוש. על המשתמש חלה חובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר, אשר בין השאר:

1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה, או ביטוי פוגע אחר;

3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;

4. העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב;

6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של קבוצת איילון.

7. אשר עשויים להוציא דיבתו של אחר ו/או לפגוע בשמו הטוב ו/או במוניטין של מאן דהוא ושהם בגדר הכפשה ו/או פגיעה בכל דרך אחרת, במישרין ו/או בעקיפין, במלל ו/או בכתב ו/או אחרת.

8. עשויים להפר הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או אחר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשנות, להפיץ, להעביר ו/או לעשות כל פעולה העלולה לפגוע במידע, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה ובכבודה של קבוצת איילון כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר, לרבות ספקי התוכן ו/או המשתתפים בהכנת המידע המתפרסם באתר.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע לרבות העברה לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן בשלמותו ו/או בחלקו ו/או פרסומו ברבים של כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל דרך אחרת, וכי לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן כולו או חלקו לצורך הפצתו ו/או פרסומו בכל אופן שהוא. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

הגבלת אחריות
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שעל אף שקבוצת איילון וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק המידע, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו הבלעדית לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, עובר לשימושו במידע. המידע נועד להתרשמות כללית בלבד.

מובהר כי המידע מבטא את מיטב הבנתם של המעורבים בכתיבתו, נכון למועד כתיבתו, בהסתמך על ניסיונם המקצועי וכן על מידע שפורסם ו/או היה זמין לציבור ומידע אחר אשר נחזה בעיניהם כאמין, ולפיכך אין לראות מידע זה כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנכסים, והמידע אינו מהווה תחליף לבדיקה יסודית ופרטנית ולהתייעצות עם יועצים מקצועיים הבקיאים בתחום המקצועי הרלוונטי.

המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של קבוצת איילון כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניקה קבוצת איילון מסופק למשתמש כפי שהוא, וקבוצת איילון אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירות מסיבה כלשהי.

קבוצת איילון וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם מתחייבים למידע, אינה מבטיחים ואינם אחראים למידע ו/או למידת הדיוק של המידע ו/או שלמותו ו/או זמינותו ו/או עדכניותו ו/או מידת התאמתו לכל צורך ספציפי ו/או לשימוש במידע ו/או להסתמכות על המידע ו/או למעשים ו/או למחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס.

קבוצת איילון וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב קבוצת איילון, לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.

המידע הכלול באתר הינו בגדר מידע כללי המתבסס על הידוע ביום הפרסום, הגלוי והציבורי והנגיש לכלל הציבור ומקורות מידע אחרים, לרבות מידע שנאסף ונערך על ידי עורכי האתר ו/או המשתתפים בכתיבת התכנים, ממקורות מידע הנחשבים בעיניהם כמהימנים וזאת, מבלי שביצעו בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. קבוצת איילון, כמו גם מי מעורכי אתר האינטרנט ו/או המשתתפים בו, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם, למאן דהוא, בדרך כלשהי, במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה משימוש במידע, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע כאמור.

קבוצת איילון נוקטת באמצעי אבטחה סבירים הנהוגים בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. קבוצת איילון לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שנמסר ו/או במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כאמור.

קבוצת איילון מבהירה ומדגישה בפני המשתמש כי לפעילות בניירות ערך, בנכסים פיננסיים וביחידות השתתפות בקרנות נאמנות נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת וכי המידע אינו מהווה הצעה של נכסים ואינו מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בו כייעוץ בדבר כדאיות השקעה בהם ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן ו/או צורה ו/או דרך.

השימוש במידע הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ואין לראות במידע כחוות דעת מוסמכת ו/או ייעוץ ו/או המלצה מקצועית.

על רקע כל האמור, המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי קבוצת איילון וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי כלשהו והוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שלו ו/או של מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין כנגד קבוצת איילון ו/או ספקי המידע כאמור לעיל.

קישורים חשובים
קבוצת איילון ו/או ספקי המידע אינם אחראים להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והם אף לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או על ידי צד שלישי כלשהו. כמו כן, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. למען הסר ספק, הקישורים והאתר אליו הם מקשרים לא ייחשבו כחלק מהאתר, כהגדרתו לעיל. לקבוצת איילון אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי קבוצת איילון לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם.

סקירות
קבוצת איילון הינה בעלת זיקה לנכסים פיננסיים, כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 ועשויה להיות בעלת זיקה לנכסים המפורטים בסקירה. הסקירה המובאת באתר מתבססת על מידע אשר קבוצת איילון מניחה שהינו מהימן וזאת מבלי לבצע בדיקות עצמאיות ביחס אליו. הסקירה המובאת באתר, ככל שמובאת כזו, אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בה, והדעות האמורות בסקירה עלולות להשתנות ללא מתן כל הודעה נוספת. הערכה כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. ככל הערכה כלכלית, תוצאותיה מבוססות על מידע שהועמד לרשותנו בזמן הכנתה, מידת דיוקו ואמינותו, על תחזיות ועל הנחות יסוד אשר הונחו לצורך הניתוחים הכלכליים. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע נוסף, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. בכל מקרה הסקירה אינה מהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפים של הנכסים הרלוונטיים המוזכרים בסקירה, ככל שמופיעים ו/או בדיווחים הנוגעים אליהם מכל מין וסוג שהוא. אין בסקירה זו כדי להוות מתן יעוץ השקעות, הצעה של הנכסים המוזכרים בה ו/או להוות הזמנה לרכשם ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן צורה ו/או דרך ו/או כהצעה לרכישת הנכסים, ולפיכך אין להסתמך על המידע הכלול בה ואין בה כדי להחליף שיקול דעת עצמאי ו/או התייעצות עם יועץ מומחה בקשר לעובדות מקרה פרטניות לרבות שיקולי מס. לקבוצת איילון, עובדיה או גורמים הקשורים עמה, יש או יכולות להיות החזקות בנכסים ו/או לבצע פעולות שונות לרבות חיתום, רכישה או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים האמורים, וכן להתקשר בקשרים עסקיים עם החברות וגורמים הקשורים עמו או עם הגופים הנזכרים בסקירה.

קרנות נאמנות
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר המובאים לעיל ולהלן, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בכל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה.

המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

קבוצת איילון וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם מתחייבים למידע, אינה מבטיחים ואינם אחראים למידע ו/או למידת הדיוק של המידע ו/או שלמותו ו/או זמינותו ו/או עדכניותו ו/או מידת התאמתו לכל צורך ספציפי ו/או לשימוש במידע ו/או להסתמכות על המידע ו/או למעשים ו/או למחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס.

כל הפועל בהסתמך על המידע אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו עקב פעולותיו, אם וככל שייגרם.

מילון מונחים
כל האמור במילון המונחים הנו בבחינת מידע כללי בלבד המיועד להבהרה והסברה ומובא לנוחות הקורא בלבד. אין לראות באמור במילון המונחים הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נכסים או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם והמילון אף אינו מתיימר לכלול חלק ו/או את כל המידע הדרוש למשקיע ו/או יועץ ו/או כל גוף אחר שהוא, לצורך החלטת השקעה ומשכך, ולמען הסר כל ספק, אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

עוד יוער כי מילון המונחים כולל התייחסות לנכסים פיננסים ו/או פעולות השקעה המאופיינות בסיכון מיוחד וגבוה (כגון פעולות באופציות ובנגזרים, מכירות בחסר וכו'), העשויות לגרום להפסד בלתי מוגבל הגבוה מסכום ההשקעה, והכל בזמן קצר. פעולות אלו מתאימות למשקיעים מקצועיים ומנוסים בלבד, המוכנים לקחת על עצמם הסתברות גבוהה להפסד כאמור ובכל מקרה אין לבצעה בשום אופן ללא התייעצות עם גורם מקצועי ובעל רשיון, בהתאם למאפייניו וצרכיו של כל משקיע.

לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול במילון המונחים.

ההסברים המובאים במילון הינם למיטב ההבנה והידיעה ובהתבסס על מידע שהוא בגדר נחלת הציבור ולפיכך אין מדובר בהגדרות מדויקות ו/או מחייבות ו/או מלאות ואף עשויות ליפול בהן טעויות ו/או אי דיוקים. להגדרות מדויקות יש לפנות למקור אשר מתחייב לנכונות ההגדרה.

המידע הכלול במילון המונחים עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. קבוצת איילון אינה מתחייבת לעדכן את מילון המונחים בכל עת ולפיכך יש לבצע בדיקה מקיפה לרבות התייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי בטרם הסתמכות על המידע האמור ואין להסתפק בעיון במידע הכלול במילון המונחים בלבד.

קבוצת איילון לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור במילון המונחים, אם ייגרמו.

שאלות ותשובות
כל האמור בשאלות ובתשובות הנו בבחינת מידע כללי בלבד המיועד להבהרה והסברה ומובא לנוחות הקורא בלבד. אין לראות באמור בשאלות ובתשובות הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נכסים או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע הכלול בשאלות ובתשובות אינו מתיימר לכלול חלק ו/או את כל המידע הדרוש למשקיע ו/או יועץ ו/או כל גוף אחר שהוא, לצורך החלטת השקעה ומשכך, ולמען הסר כל ספק, אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. עוד יוער כי השאלות והתשובות עשויות לכלול התייחסות לנכסים פיננסים ו/או פעולות השקעה המאופיינות בסיכון מיוחד וגבוה (כגון פעולות באופציות ובנגזרים, מכירות בחסר וכו'), העשויות לגרום להפסד בלתי מוגבל הגבוה מסכום ההשקעה, והכל בזמן קצר. פעולות אלו מתאימות למשקיעים מקצועיים ומנוסים בלבד, המוכנים לקחת על עצמם הסתברות גבוהה להפסד כאמור ובכל מקרה אין לבצעה בשום אופן ללא התייעצות עם גורם מקצועי ובעל רשיון, בהתאם למאפייניו וצרכיו של כל משקיע. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול בשאלות ובתשובות. ההסברים המובאים בתשובות הינם למיטב ההבנה והידיעה ובהתבסס על מידע שהוא בגדר נחלת הציבור ולפיכך אין מדובר בהגדרות מדויקות ו/או מחייבות ו/או מלאות ואף עשויות ליפול בהן טעויות ו/או אי דיוקים. להגדרות מדויקות יש לפנות למקור אשר מתחייב לנכונות ההגדרה. המידע הכלול בשאלות ובתשובות עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. קבוצת איילון אינה מתחייבת לעדכן את השאלות והתשובות בכל עת ולפיכך יש לבצע בדיקה מקיפה לרבות התייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי בטרם הסתמכות על המידע האמור ואין להסתפק בעיון במידע הכלול בשאלות ובתשובות בלבד. קבוצת איילון לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור בשאלות ובתשובות, אם ייגרמו.

שינוי התוכן באתר
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת עפ"י השינויים בשוק ההון ו/או על פי החלטת ספקי המידע.
בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, יקבע רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור.
המשתמש ישתמש בשירות בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שינתנו באתר זה.
המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף יום רכישתן.

העדר אחריות
למען הסר כל ספק, ומבלי לגרוע מן האמור בתנאי השימוש הכלליים שלעיל, בדבר הסרת אחריות מקצועית והאחריות מקבוצת איילון, ספקי המידע ו/או מי מטעמם ו/או חליפיהם, הרי, שהמשתמש באתר זה, חליפיו ו/או מי מטעמו על כל תכניו לא יישמע בטענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחר כנגד הצדדים כאמור, בגין השימוש כאמור, והשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית בלבד תוך שהוא מוותר על כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השימוש ו/או נזקים אשר נגרמו בגין כך, ככל שנגרמו, במישרין /ואו בעקיפין.

כללי
על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כאמור יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב- יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.

קטינים ושאינם אזרחי ישראל
השירותים הניתנים באתר זה אינם מיועדים לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.