גילוי נאות

ניהול תיקים - גילוי נאות

     

לקוח נכבד,

בהתאם לסעיף 16א (א) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995 ("חוק הייעוץ"), איילון פתרונות פיננסים (2004) בע"מ ("איילון") מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

1. איילון הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

2. איילון הינה חלק מקבוצת חברות בשליטת איילון בית השקעות בע"מ ("קבוצת איילון"). קבוצת איילון, על כלל החברות בקבוצה, כולן או חלקן, עוסקת בפעילות בשוק ההון, לרבות פעילויות השקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסים בין עבור עצמה ובין עבור אחרים ובניהול קרנות נאמנות. קבוצת איילון עשויה, במישרין או בעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים/ נמכרים מ/לחשבון הלקוח לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע העסקאות כאמור עבור הלקוח, הכל בכפוף להוראות כל דין.

3. להלן פירוט הגופים שאיילון הינה תאגיד קשור להם ("הגופים הקשורים") ו/או שלאיילון יש זיקה לנכסים פיננסים שלהם:
 

מהות הקשר מהות הגוף שם הגוף
תאגיד קשור לאיילון, חברה אחות חברה לניהול קרנות נאמנות איילון קרנות נאמנות בע"מ וקרנות הנאמנות המנוהלות על ידה
תאגיד קשור לאיילון חברה העוסקת בהקמה וניהול קרנות להשקעה איילון אלטרנטיב בע"מ
תאגיד קשור לאיילון חברת הפצה אלפא-ביתא הנפקות בע"מ
תאגיד קשור לאיילון סוכנות ביטוח פנסיוני סייפ צ'וייס צעדים פיננסים בע"מ

 

 

4. כקבוע בחוק הייעוץ ובהתאם לתנאים המנויים בו, איילון תהיה רשאית, במסגרת עיסוקה בניהול תיקי ההשקעות ובשיווק השקעות, לפי העניין, להעדיף נכס פיננסי אשר לאיילון ו/או לבעל השליטה בה ו/או לתאגיד הנשלט בידי מי מהן – יש זיקה אליו, לרבות הנכסים הפיננסים המונפקים ו/או מוצעים ו/או מנוהלים בידי הגופים הקשורים, וזאת על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין להם זיקה אליו.
5.  איילון הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים, בשל היות נכסים פיננסים אלה מנוהלים, מונפקים או מוצעים על ידי איילון או על-ידי מי מהגופים הקשורים, הנשלטים על ידי איילון ו/או על ידי בעל השליטה באיילון, וכן בשל כך שאיילון ו/או בעל השליטה בה עשויים לקבל מהגופים הקשורים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם. כמו כן בפעילותה כמנהל תיקים ו/או כמשווק השקעות רשאית איילון להפיק טובת הנאה בקשר עם עסקה שתבצע בעבור ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי. בכלל זה איילון זכאית (ו/או תהא עשויה להיות זכאית) לקבל תשלום של שכר או עמלה מחברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות (לרבות חברות כאמור המנויות ברשימת הגופים הקשורים, כפי שתתעדכן מעת לעת), שעל ידן היא מועסקת (ו/או תועסק) בשיווק יחידות ההשתתפות של אותן קרנות נאמנות ואיילון קרנות נאמנות בע"מ תהא זכאית לדמי ניהול ושיעור הוספה ו/או תשלומים נוספים, ככל שיותרו על פי דין, בגין יחידות השתתפות של קרנות הנאמנות שיוחזקו בחשבון הלקוחות.