שם הקרן: דולפין (0B) אג"ח סולידית

מספר הקרן: 5128418

מדיניות ההשקעות:

  1. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח ממשלת ישראל ואג"ח קונצרני בדירוג AA ומעלה, לא יפחת מ-75%.
  2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
  3. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט על 30%.
  4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.
  5. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.
  6. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 10%**.
  7. משך החיים הממוצע של  כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על 5 שנים.
  8. הדירוג הממוצע (כהגדרתו להלן) של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מדירוג A(^) או דירוג  מקביל לו^^. ירד הדירוג הממוצע לדירוג הנמוך מדירוג A יתאים מנהל הקרן את הדירוג הממוצע לדירוג שלא יפחת מדירוג A עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר היום שבו ירד הדירוג הממוצע כאמור. בסעיף זה: "דירוג" -לגבי אגרת חוב קונצרנית – הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי מוצרי מדדים על מדד אגרות חוב קונצרניות – הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים. לגבי אגרת חוב, לרבות מלווה, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, וכן מוצרי מדדים על מדד אגרות חוב כאמור: AAA.  "דירוג ממוצע"-ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המפורט להלן. היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.
מספר הדירוג
הדירוג (או דירוג מקביל לו)
1
AAA
2
AA+
3
AA
4
AA-
5
A+
6
A
7
A-
8
BBB+
9
BBB
10
BBB-
11
BB+
12
BB
13
BB-
14
B+
15
B
16
B-
17
CCC+
18
CCC
19
CCC-
20
CC
21
C
22
 D
23
ללא דירוג

(^) לדירוג A מיוחס מספר דירוג 6 בטבלה הכלולה בהגדרת "דירוג ממוצע" לעיל.

(^^) דוגמה- בקרן מוחזקות: אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג AA בשיעור של 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן;אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג +BBB בשיעור של 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; מזומנים בש"ח בשיעור של 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן (המהוות כאמור לעיל 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן) יחושב באופן זה:4.11 = 8X20 + 3X70) / 90) מעוגל כלפי מעלה הינו 5 . לפיכך הדירוג הממוצע של אגרות החוב המוחזקות בקרן הינו +A, הינו גבוה מדירוג A (לדירוג A מיוחס מספר דירוג 6 בטבלה לעיל).

9. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

10. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 

נתונים כלליים

מספר קרן:
5128418
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.65%***
שיעור הוספה:
0
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
דולפין 1 השקעות בע"מ
נאמן הקרן:
חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

הערות

* "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) -BBB- -מינוס) או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה