שם הקרן: איילון (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט ^

מספר הקרן: 5109723

מדיניות ההשקעות:

  1. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג, פקדונות ומזומנים, לא תפחת מ-50%.
  2. שיעור החשיפה של הקרן למניות, לא יעלה בערכו המוחלט על 50%.
  3. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח, לא יעלה בערכו המוחלט על 120%.
  4. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, לא יעלה על 30%.
  5. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ש :

(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 20%.

(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 10%.

7.יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

8.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

9.מנהל הקרן יתאים את תמהיל ההשקעות לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 4" -רמת סיכון בינונית- גבוהה (להלן: "תיק 4") הכולל שעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כללים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן:"הבנק"). מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור,וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי,לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.

10.מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשעור החשיפה המומלץ לכל אפיק ,ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק,ובכפוף לאמור בסעיף 9 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשעור של עד 5% ביתר או בחסר,משעור החשיפה המומלץ לכל אפיק,בהתאם לפרסומים.

11.נכון ליום 09/12/2018, בהתאם לפרסומי הבנק, הרכב הנכסים ב"תיק 4" כולל:

11.1 5% מזומן;

מזומן ופקדונות לזמן קצוב

11.2 17.5% אג"ח ממשלת ישראל

צמוד ממשלתי במח"מ ממוצע של (3.5-5.5) שנים

שקלי ממשלתי במח"מ ממוצע של (3.5-5.5) שנים.

11.3 25% אג"ח חברות בארץ

בדירוג ממוצע של (A-) ומעלה במח"מ ממוצע של (3-5) שנים.

11.4 7.5% אג"ח חו"ל

בדירוג ממוצע (BBB-) ומעלה, במח"מ ממוצע של (2.5-4.5) שנים.

11.5 45% מניות

22.5% בארץ

22.5% בחו"ל

*חלוקה של 50% שקלי ו-50% מדדי באפיק אג"ח מקומי.

* אג"ח שקלי בריבית משתנה ייכלל בקטגוריה אג"ח שקלי.

*אג"ח מדינות זרות ייכלל באג"ח חו"ל.

  1. נכון ליום 09/12/2018, בהתאם לפרסומי הבנק, הרכב הנכסים ב"תיק 4" לא יחרוג מ:

12.1 מקסימום 60% חשיפה למניות בארץ ובחו"ל;

12.2 מקסימום 55% חשיפה למט"ח;

12.3 מקסימום 85% חשיפה לאג"ח חברות בארץ ובחו"ל (כולל חשיפה לאג"ח מדינות זרות מתחת לדירוג השקעה);

12.4 מינימום 15% חשיפה לאג"ח ממשלת ישראל, מזומן ופקדונות לזמן קצוב (כולל חשיפה לאג"ח מדינות זרות בדירוגי השקעה).

יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

13.היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס לדירוג של אגרות חוב המוחזקות בקרן, הרי שאם ירד דירוג אג"ח אשר במועד רכישתה תאם דירוגה את הדרישות שנקבעו בעקרונות הכלליים להשקעה, בהתאם לפרסומי הבנק כפי שעמדו בתוקף באותה העת, לדירוג נמוך מהדירוג שנקבע בעקרונות הכלליים להשקעה, כפי שיהיו מעת לעת, או שהופסק כליל דירוגה של אג"ח כאמור והאג"ח אינה מדורגת בדירוג הנדרש בעקרונות הכלליים להשקעה באותו מועד, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיקה בקרן, ובלבד שיפעל למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, עד תום עשרה ימי מסחר שלאחר ירידת הדירוג; לא ניתן יהיה למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיקה בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו ניתן יהיה למוכרה בבורסה או בשוק מוסדר, למעט במקרים כאמור, בהם ירד דירוג האג"ח מתחת לדירוג השקעה (איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB) מינוס) או מדירוג מקביל לו, שאז יחולו ההוראות אשר חלות בקשר עם אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, כמפורט במדיניות ההשקעות..

14.היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למשך החיים הממוצע המרבי של נייר ערך בודד בתיק (בסעיף זה: "מח"מ מרבי") המוחזק בקרן, הרי שאם עלה המח"מ של נייר ערך המוחזק בקרן מעל המח"מ המרבי ובמועד רכישתו בעבור הקרן עמד נייר הערך האמור בדרישת המח"מ המרבי שהיתה בתוקף באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק בנייר הערך בקרן עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שעלה משך החיים הממוצע של נייר הערך מעל המח"מ המרבי.

15.לפירוט על אודות "תיק 4", יש לעיין באתר הבנק (אתר האינטרנט של הבנק: https://www.discountbank.co.il/DB/private ובדף האתר הבא: ttps://www.discountbank.co.il/DB/private/savings-investments/economic-reviews/investment-committee?tab=1

למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5109723
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.83%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
3
עד 50% חשיפה למניות
D
עד 120% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ כללי, אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות.

הערות

* "אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ ביום 24.12.18 חל שינוי מדיניות מהותי ושינוי בשם הקרן . שמה הקודם איילון (3C) 50/50. תקופת ההתאמה של נכסי הקרן למדיניות ההשקעות החדשה תסתיים לא יאוחר מיום 30/12/2018 .

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה