שם הקרן: איילון (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מספר הקרן: 5118625

מדיניות ההשקעות:

א.שיעור החשיפה לאגרות חוב לרבות מק"מ, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ-70% ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח (לרבות מק"מ ותעודות פקדון) לא יפחת מ-50%.

ב. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

ג. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50%.

ד. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בשיעור השקעה* לא יעלה על 20%.

ה. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 30%, ובלבד ש:

  1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 20%.
  2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 10%.

ו.בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לעשות שימוש באסטרטגיית לונג – שורט בניהול ההשקעות שהינה טכניקה לפיה פועל מנהל הקרן, באותה עת בפוזיצית לונג (קניית נכסי בסיס שונים ו/או קניית אופציית CALL על נכסי בסיס כאמור ו/או כתיבת אופציות PUT על נכסי בסיס כאמור) ובפוזיציית שורט (מכירה בחסר של נכס בסיס שונים ו/או קניית אופצייתCALL על נכס בסיס כאמור ו/או כתיבת אופציות PUT על נכסי בסיס כאמור), אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.

ז.יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ח.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

1. ביום 18/03/2007 נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול קרנות בניהול מנהל הקרן על פי המדיניות האמורה בפרסומים.
2. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל השקעות של "תיק מספר 3", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
3.להלן עקרונות הכלליים להשקעה של "תיק מספר 3", בהתאם לפרסומי הבנק, נכון למאי 2020:

החשיפה המקסימלית למרכיב הסיכון לא תעלה על 40%.

א. חשיפה מינימלית של 15% לאג"ח של ממשלת ישראל ו/או ארה"ב ו/או פיקדונות. ניתן להחליף את כל החשיפה הממשלתית הנדרשת באג"ח בדירוג גבוה (1).

ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של התיק לא יעלה על 6 שנים.

ג. לתצוגת רשימת המדדים הרלבנטיים, הן לגבי אגרות חוב והן לגבי מניות לחץ כאן .

ד. החשיפה למניות וסחורות לא תעלה על 24% ולא תרד מרמה של 18%. בנוסף, החשיפה לסחורות לא תעלה על 5%.

ה. להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.

ו. החשיפה למרכיב מט"ח לא תעלה על 30% ולא תהיה נמוכה משיעור של 15%.

ז. החשיפה המינימלית למרכיב חו"ל תהיה 20%.

ח. החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תעלה על 30% ולא תיהיה נמוכה משיעור של 15%.

יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שייתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

4. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות השקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווחי מנהל הקרן מיום 24/04/2013 (אסמכתא: 2013-03-174885), וכן באתר האינטרנט של הבנק WWW.FIBI.CO.IL ובדף האתר הבא לחצו כאן

למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.
היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למגבלת מינימום/מקסימום של מח"מ של אגרות חוב המוחזקות בקרן או של תיק ההשקעות ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות או תיק ההשקעות, לפי הענין, בדרישת המח"מ באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו המח"מ השתנה.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5118625
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.50%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
2
עד 30% חשיפה למניות
C
עד 50% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

1. אג"ח בדירוג גבוה – אג"ח ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג (+AA) ומעלה ו/או אג"ח מקומיות של חברות ממשלתיות בדירוג (+AA) ומעלה ו/או אג"ח זרות, נקובות דולר ארה"ב, המדורגות בדירוג בינלאומי (-AA) ומעלה.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה