שם הקרן: איילון (2B)עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

מספר הקרן: 5108022

מדיניות ההשקעות:

1.שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג (לרבות מק"מ ותעודות פיקדון), פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 70% .
2.שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
3.שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
4.שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%,  ובלבד ש (**):
(א)שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%."
(ב)שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%."

5.יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

7.מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 3- רמת סיכון בינונית" (להלן: "תיק 3"), הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כללים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"). מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
8.מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
9.נכון ליום 10/10/2018, בהתאם לפרסומי הבנק, הרכב הנכסים של תיק 3 כולל:
27.5% אג"ח ממשלת ישראל –
צמוד ממשלתי במח"מ ממוצע של (3-5) שנים;
שקלי ממשלתי במח"מ ממוצע של (3-5) שנים.
30% אג"ח חברות בארץ-
בדירוג ממוצע של (A) ומעלה במח"מ ממוצע של (3-5) שנים.
25% מניות-
12.5% בארץ;
12.5% בחו"ל.
10% מזומן ופקדונות לזמן קצוב.
7.5% אג"ח חו"ל-
בדירוג ממוצע (BBB) ומעלה, במח"מ ממוצע של (3-5) שנים.

– חלוקה של 50% שקלי ו-50% מדדי באפיק אג"ח מקומי.

– אג"ח שקלי בריבית משתנה ייכלל בקטגוריה אג"ח שקלי.

– אג"ח מדינות זרות יכלל באג"ח חו"ל.

10.  נכון  ליום 10/10/2018, בהתאם לפרסומי הבנק, הרכב הנכסים של תיק 3 לא יחרוג מ-:

א. לא יעלה על 30% חשיפה מניות בארץ ובחו"ל;

ב. לא יעלה על 35% חשיפה למט"ח;

ג. לא יעלה על 70% אג"ח חברות בארץ ובחו"ל (כולל חשיפה לאג"ח מדינות זרות מתחת לדירוג השקעה);

ד. לא יפחת מ- 30% אג"ח ממשלת ישראל, מזומן ופקדונות לזמן קצוב (כולל חשיפה לאג"ח מדינות זרות בדירוגי השקעה).

11.יצוין כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
12.לפירוט על אודות "תיק 3", יש לעיין באתר האינטרנט של הבנק: https://www.discountbank.co.il/DB/private

ובדף האתר הבא: https://www.discountbank.co.il/DB/private/savings-investments/economic-reviews/investment-committee?tab=1

נתונים כלליים

מספר קרן:
5108022
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.65%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
2
עד 30% חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-כללי; אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- BBB ( BBB-  מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה