שם הקרן: איילון (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מספר הקרן: 5104385

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, לא יעלה, בערך מוחלט, על 15%.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ(@), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש(**):
(א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
ביום 18/03/2007 (ותיקון מיום 11/12/2007) נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.
מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת ב-תיק מס' 2", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
להלן עקרונות כלליים להשקעה של "תיק מספר 2", בהתאם לפרסומי הבנק, נכון ליום 25.08.2021:
(א) חשיפה מינימלית של 25% לאג"ח של ממשלת ישראל ו/או ארה"ב ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף את כל החשיפה הממשלתית הנדרשת באגרות חוב בדירוג גבוה.
אג"ח בדירוג גבוה: אג"ח ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג AA+ ומעלה ו/או אג"ח מקומיות של חברות ממשלתיות בדירוג +AA ומעלה ו/או אג"ח זרות, נקובות דולר ארה"ב, המדורגות בדירוג בינלאומי -AA ומעלה.
(ב) משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 5 שנים.
מח"מ אג"ח בודדת מכל סוג, למעט אג"ח ממשלתית של מדינת ישראל, לא יעלה על 6 שנים&).
(ג) אגרות חוב קונצרניות מקומיות המדורגות בדרוג ישראלי של (+A) ומעלה, ואגרות חוב זרות המדורגות בדירוג בינלאומי של (BBB+) ומעלה.
(ד) בעת יצירת חשיפה למדד אגרות חוב באמצעות מוצרים מחקי מדדים, סעיפים (ב) ו-(ג) יותאמו למאפייני המדד הממוצעים לפי העניין.
(ה) לתצוגת רשימת המדדים הרלבנטיים, יש לעיין בדף האתר הבא:
https://www.fibi.co.il/wps/wcm/connect/b3aa2a5f-ef7f-48bd-8371-61a951aa34df/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F.pdf?MOD=AJPERES
(ו) החשיפה למניות לא תעלה על 15% ולא תרד מרמה של 12%.
(ז) להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.
(ח) ללא חשיפה לסחורות.
(ט) החשיפה למרכיב מט"ח לא תעלה על 20% ולא תהיה נמוכה משיעור של 10%.
(י) החשיפה המינימלית למרכיב חו"ל תהיה 10%.
(יא) החשיפה למרכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן לא תעלה על 55% ולא תהיה נמוכה משיעור של 35%.
לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווח מנהל הקרן מיום 14/09/2011 אסמכתה 2011-03-274185 וכן באתר הבנק (אתר האינטרנט של הבנק (WWW.FIBI.CO.IL) ובדף האתר הבא:
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Private/CapitalMarket/Investment/Portfolio/).
למען הסר ספק, לבנק ו/או לעובדיו לא תהיה כל מעורבות ו/או אחריות בדבר קבלת החלטות בגין השקעות הקרן, ואין בהתקשרות זו כדי לגרוע משיקול דעתו של מנהל הקרן בהתאם להוראות הדין.
היה ונכלל בעקרונות הכלליים להשקעה עיקרון המתייחס למגבלת מינימום/מקסימום של מח"מ של אגרות חוב המוחזקות בקרן או של תיק ההשקעות ובמועד רכישתן בעבור הקרן עמדו אגרות החוב האמורות או תיק ההשקעות, לפי הענין, בדרישת המח"מ באותה עת, יהיה מנהל הקרן רשאי להמשיך ולהחזיק באגרות חוב אלה בקרן, עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו המח"מ השתנה.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5104385
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.69%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
2
עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט
B
עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

** לעניין  סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

(@) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) מט"ח; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.

(&) ני"ע המצויים תחת חסימה, שמשקלם בתיק אינו עולה על 2% ואינם עומדים במגבלות המח"מ, לא ייחשבו כחריגה ממדיניות ההשקעות במשך 3 חודשים מיום העדכון.

*** באחוז מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 1.1 בכל שנה. (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243

 

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר

כל השדות הם שדות חובה