שם הקרן: איילון (1B) מדינה +10%^

מספר הקרן: 5106778

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח אשר הונפק ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד) לא יפחת מ-75%.
הקרן תיצור חשיפה לאג"ח הנסחרות בחו"ל, ו/או למדדים שנכס הבסיס שלהם אג"ח כאמור לרבות באמצעות השקעה ב-ETF ו/או בתעודות סל הנסחרות בארץ שנכסי הבסיס שלהם אג"ח או מדדים כמפורט לעיל בשיעור שלא יעלה על 30%.

שיעור החשיפה בקרן לנכסים השונים מאג"ח אשר הונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד), לא יעלה על 50%.

שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם נכסים סולדיים (אג"ח ממשלתיות, אג"ח בדירוג AA ומעלה (או דירוג מקביל לו), פקדונות ומזומנים, לא יעלה על 30%.

שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% ובלבד שהקרן תיצור חשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לרבות באמצעות השקעה בקרנות אינדקס נסחרות (ETF) שנכס הבסיס שלהן מניות בחו"ל ו/או תעודות סל שנכס הבסיס שלהן מניות בחו"ל ו/או מדדי מניות בחו"ל בשיעור שלא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.

שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה(**), לא יעלה על 10%.

יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5106778
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
0.55%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
1
עד 10% חשיפה למניות
B
עד 30% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ-מדינה; אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לעניין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^ ביום 12.06.19 בוצע שינוי מדיניות מהותי בקרן שאינו מוחק תשואה. הקרן שהיתה קרן "בלתי מוגבלת בני"ע חוץ" הפכה להיות קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" שיחידותיה מוצעות בדרך כלל בימים א'-ה'.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר