שם הקרן: תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת

מספר הקרן: 5109798

מדיניות ההשקעות:

1.נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

2.הקרן אינה מוגבלת בחשיפתה למניות, למט"ח ולאג"ח שאינן בדירוג השקעה* .

3. לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* ושיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** ובלבד שיחול האמור להלן:

  1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%.
  2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

4.מנהל ההשקעות יפעל באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים.

5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

6.בכדי לנסות ולהשיג תשואה חיובית לאורך זמן בכל מצב שוק ואף במקרה של ירידות באפיקי השקעה מסויימים, בכוונת מנהל ההשקעות לפעול, בן היתר, כדלקמן:

א. כשתשואות איגרות החוב עולות/צפויות לעלות, יתמקד מנהל ההשקעות ביצירת חשיפות לאגרות חוב עם מח"מ קצר.

ב. כשתשואות איגרות החוב יורדות/צפויות לרדת יתמקד מנהל ההשקעות ביצירת חשיפות לאיגרות חוב עם מח"מ ארוך.

ג. יצירת חשיפה חיובית או שלילית למניות.

ד. יצירת חשיפה חיובית או שלילית למט"ח.

ה. יצירת חשיפה חיובית או שלילית לאיגרות חוב.

ו. בכוונת מנהל ההשקעות לעשות מעת לעת שימוש באסטרטגיה כדלקמן: רכישת נכס, או מכירת נכס, בין היתר, באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים, במטרה ליצור חשיפה חיובית או שלילית לנכס הבסיס, בשיעור נמוך והגדלת החשיפה לנכס הבסיס (החיובית או השלילית בהתאמה) ככל שנוצר רווח מרכישת הנכס כאמור.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5109798
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
5%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
תטא 1 השקעות וניירות ערך בע"מ
נאמן הקרן:
מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
6
החשיפה למניות יכולה לעלות על 200%
F
החשיפה למט"ח יכולה לעלות על 200%
סיווג הקרן:
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

*"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB) – BBB מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

***עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר