שם הקרן: ברק (6F) אסטרטגיות-קרן ממונפת^^

מספר הקרן: 5122676

מדיניות ההשקעות:

הקרן היא קרן ממונפת. בכפוף להוראות כל דין, כל נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
שיעור החשיפה בקרן, באמצעות חוזים עתידיים, למניות ו/או לאג"ח, לא יפחת, בערכו המוחלט, מ-50%, ובלבד ששיעור החשיפה הכולל בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400% וששיעור החשיפה הכולל בקרן לאג"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 400%.
הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*.

לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* ושיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** ובלבד שיחול האמור להלן:

  1. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 20%.
  2. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 10%.

מנהל הקרן יפעל לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע אסטרטגיות מסחר שונות בישראל ו/או בחו"ל על נכסי בסיס שונים, וזאת בכפוף להוראות הדין. אסטרטגיות כאמור מושגות, בין היתר, באמצעות החזקה ישירה בניירות ו/או ETF ו/או חוזים עתידיים ו/או באמצעות מכירות בחסר ו/או באמצעות פעילות באופציות שונות עבור הקרן, לרבות אסטרטגיות בשוק הנגזרים כגון אסטרטגיות לונג/שורט, בעיקר על מניות ונכסי בסיס שונים. להלן דוגמאות לאסטרטגיות בהן ייתכן וישתמש מנהל הקרן:

א. בכוונת מנהל הקרן, בין השאר, להיחשף בפוזיציית שורט למדד ^S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ER, ומנגד, להיחשף בפוזיציית לונג, בשיעור נמוך מזה שבפוזיציית השורט, למדד S&P 500 Net TR, במטרה לייצר תשואה חיובית בתרחיש של שוק מניות עולה באמצעות השקעה משולבת במכשירים פיננסים מגוונים. למען הסר ספק, מנהל הקרן אינו מתחייב לאמור, ובין השאר, אינו מתחייב כי ייחשף לפוזיציות המפורטות לעיל ו/או כי החשיפה בפוזיציות כאמור לעיל תביא לתוצאה האמורה.
ב. השקעה בלונג או בשורט על נכס בסיס, על פי שיטת השקעות ערך (השקעות בחברות הנסחרות מתחת לשוויין ההוגן) ולעיתים גם תוך כדי השקעה בניגוד למגמה.
ג. רכישת נייר ערך אשר על פי הערכת מנהל ההשקעות חורג באופן קיצוני מהשווי הכלכלי של אותו נייר ערך.
ד. קבלת תשלומים באופן שוטף בגין כתיבת אופציות על מניות ספציפיות אשר להערכת מנהל ההשקעות התנודתיות הגלומה בהן גבוהה מהותית מהתנודתיות הצפויה של נכס הבסיס שלהן.
ה. ביצוע אסטרטגיית COVERED CALL, כאשר הרצון הוא לגרוף עודף תשואה בטווח הקצר על נכס בסיס.

מובהר בזה, כי במהלך פעילותו של מנהל הקרן כאמור לעיל, תתכנה תקופות בהן יפעל מנהל הקרן במספר אסטרטגיות על נכסי בסיס שונים בו-זמנית, ולעומת זאת תתכנה תקופות בהן יפעל מנהל הקרן במספר מצומצם יותר של אסטרטגיות המופעלות בעוצמה גבוהה או נמוכה על פי שיקול דעתו. כתוצאה מכך יתכן, כי התנודתיות של מחירי יחידות הקרן תהא שונה מתקופה לתקופה, בהתאם לסוג הפעילות ולעוצמת הפעילות בתקופה הרלוונטית.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5122676
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
3.8%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני:
ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
6
מעל 200% חשיפה למניות
F
מעל 200% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
ממונפות ואסטרטגיות; ממונפות בסיכון גבוה

הערות

*"אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB- ( BBB – מינוס )או מדירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

^ מדד S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ER הינו מדד המשקלל מחירים של חוזים עתידיים על מדד ה- Chicago Board Options Exchange Volatility Index להלן: ("מדד ה-VIX"). מדד ה-VIX, המכונה גם "מדד הפחד", הינו מדד שמבטא בנקודות את רמת התנודתיות (Volatility) של אופציות על המדד האמריקאי S&P 500 שתאריך הפקיעה שלהם הינו עד חודשיים. המדד מחושב בדולר ארה"ב. יצויין כי על פי רוב, בטווח קצר, קיים יחס שלילי בין ביצועי מדד ה- S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ER לבין ביצועי מדד ה- S&P 500, ומכל מקום עשויה לחול התאמה חלקית בלבד בין ביצועיהם של מדדים אלו.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

^^ ביום 23.05.19 בוצע בקרן שינוי מדיניות לא מהותי.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר