שם הקרן: איילון (0A) אג"ח דירוג A ללא מניות

מספר הקרן: 5105564

מדיניות ההשקעות:

שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות מקבוצת דירוג A (לרבות A ,-A ו- A+ ) של חברה מדרגת או דירוג מקביל לו, לא יפחת מ 75%.
אגרת חוב קונצרנית מקבוצת דירוג A, אשר במועד רכישתה בעד הקרן עמדה בדרישת הדירוג כמפורט במדיניות ההשקעות שלעיל, שירד דירוגה מתחת לדירוג ( – A) (או דירוג מקביל לו של חברה מדרגת) או שעלה דירוגה לדירוג הגבוה מ- (+A) (או דירוג מקביל לו של חברה מדרגת), יהיה רשאי מנהל הקרן להוסיף ולהחזיקה בקרן במסגרת התחייבותו המינימאלית לשיעור חשיפה של 75% לאגרות חוב קונצרניות מקבוצת דירוג A כאילו עמדה בדרישת הדירוג, וזאת למשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים שתחילתה במועד הדיווח האחרון שהוצא ע"י חברה מדרגת בדבר הורדת או העלאת הדירוג.
יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות.

שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.

הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 20%**.

שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% **.

השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים

מספר קרן:
5105564
סיווג מס:
פטורה
דמי ניהול:
1.37%***
שיעור הוספה:
0%
מנהל הקרן:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
נאמן הקרן:
יובנק חברה לנאמנות בע"מ
0
ללא חשיפה למניות
A
עד 10% חשיפה למט"ח
סיווג הקרן:
אג"ח בארץ - חברות והמרה; חברות והמרה אחר

הערות

* אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ -BBB)- BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים, מהיום שבו החלה החריגה. למרות האמור, ולמען הסר ספק, לגבי התחייבותו של מנהל הקרן לשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% לאגרות חוב קונצרניות מקבוצת דירוג A תמשיך לחול ההתחייבות במדיניות ההשקעות לפיה מקום שירד דירוגה של אגרת חוב כאמור מתחת לדירוג (-A) יהיה רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיק בקרן וזאת למשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים שתחילתה במועד הדיווח האחרון שהוצא על- ידי חברה מדרגת בדבר הורדת הדירוג.

**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי השנתי הנקי הממוצע של נכסי הקרן.

 

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.

אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

צור קשר